תקנון השימוש באתר Melzarim.co.il

גולש/ת-משתמש/ת יקרים, יש לקרוא בעיון את תקנון השימוש (להלן: \"התקנון\") באתר Melzarim.co.il (להלן: \"האתר\" ו/או \"אתר מלצרים\") המובא לפניכם. כלל התכנים באתר, בין היתר בתקנון, במדיניות הגנת הפרטיות, הטקסטים המובאים באתר והטקסטים במודעות בו, מנוסחים לעיתים בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות בלבד, מכלול המידע מיועד לכלל הציבור, נשים וגברים כאחד ולכל ישות משפטית באשר היא.

התקנון המצ\"ב מהווה הסכם לכל דבר וענין בינך לבין אתר מלצרים שהינו עוסק מורשה רשום בעל מספר עוסק 038476636 (להלן:\"העוסק\" ו/או \"הנהלת האתר\"), כל כניסה לאתר, שימוש ו/או גלישה ו/או ביקור באתר, בין אם בוצעה הרשמה לאתר בהליך ההרשמה הכלול בו ובין אם לאו, הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן ולהוראות המופיעות במדיניות הגנת הפרטיות של האתר ולאמור בכל דין ומהווים הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלו.

יודגש כי כל סוג של שימוש /או גלישה ו/או ביקור ו/או רישום באתר מהווה הסכמה לתקנון אתר זה לאחר קריאתו והבנתו במלואו, להוראות, לתנאים אלה והתחייבות לפעול לפיהם, הסכמה זו אינה ניתנת לביטול. הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את תקנון האתר, לאלתר וללא הודעה מוקדמת.

 • כללי
  • כותרות תקנון זה הינן לשם הנוחות בלבד.
  • כלל הגולשים באתר יכונו להלן: ה\"משתמש\".
  • אתר מלצרים עוסק בהשמת מלצרים למגוון רחב של מסעדות ותפקידו ל\"שדך\" בין מחפשי עבודה בתחום המלצרות (להלן בסעיפי התקנון הרלוונטים: \"משתמש מלצר\") ובין מעסיקים פוטנציאליים (להלן בסעיפי התקנון הרלוונטים: \"משתמש מסחרי\") בתחום זה.
  • אתר מלצרים/הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה אינו אחראי למידע התפרסם או המועבר באמצעות האתר ובכל מקרה אתר מלצרים ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה לא יהווה צד כלשהו לכל עסקה בה יבחרו להתקשר מי המשתמשים בעקבות השימוש באתר וכן אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר או עקיף לכל גורם ו/או צד ג\' לרבות כל עלות ו/או הוצאה ו/או שיפוי ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש באתר וזאת מאחר והאתר פועל אך ורק ככלי ליצירת קשר בין המשתמשים בו.
  • אתר מלצרים/הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה לא יהוו צד לכל התקשרות בין המשתמש לבין כל צד שלישי אשר תיווצר במסגרת ו/או בהמשך להודעות צדדים שלישיים ו/או לאתרי צדדים שלישיים.
  • המשתמשים באתר מצהירים כי הם מבינים שאתר מלצרים מציג מידע בנוגע למשרות פנויות והינו \"צינור\" בלבד להיווצרות קשרים תעסוקתיים/מסחריים בין הצדדים וכי האחריות על אופן השימוש במידע היא על המשתמש בלבד.
  • לאתר מלצרים אין ולא תהיה, כל אחריות לכל מחלוקת, מכל סוג שהיא, שעשויה להתעורר בין הצדדים המתקשרים נוכח שימוש במידע המוצג באתר.
  • אתר מלצרים/הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה רשאים להוסיף הוראות נוספות לתקנון זה, מעת לעת, המשתמש הינו האחראי הבלעדי להתעדכן בתקנון האתר בכל ביקור ו/או גלישה ו/או שימוש באתר.
 • אחריות כללית
  • באתר מלצרים יפורסמו מעת לעת ע\"י מפעילי האתר /ואו הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה בלוג /או כתבות ו/או המלצות ו/או מאמרים ו/או חוות דעת ו/או קישורים לסרטונים וכיו\"ב, המשתמש מאשר כי ידוע לו כי בכל האמור לעיל אין לראות חוות דעת מקצועית ו/או אובייקטיבית ו/או המלצת אתר מלצרים ו/או מי מטעמו. המשתמש מאשר כי באם יעשה שימוש בהמלצות אלו יהיה הוא בלבד אחראי על כך ואין בשימוש ו/או הפנמת עצות אלו כדי להוות הסתמכות המשתמש על הנאמר, לרבות, אך מבלי למעט, בבלוג ו/או בכתבות ו/או בהמלצות ו/או במאמרים ו/או בחוות הדעת, המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שבידיו ההזדמנות לבדוק המלצות אלו על ידי אנשי מקצוע רלוונטים בטרם ייבחר, מרצונו, ליישם המלצות אלו.
  • אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה אינם אחראים לכל נזק באם ייגרם ו/או לשימוש לרעה באם יעשה כזה על ידי צדדים שלישיים על ידי פריצה למערכת האבטחה של האתר, לרבות, אך מבלי למעט, העלאת קבצי מחשב מזיקים מכל סוג שהוא, וירוסים, סוסים טרויאנים וכיוצא באלה.
  • המשתמש מתחייב כי לא ייעלה בכל דרך שהיא לאתר וירוסים או קודים זדוניים דומים.
  • המשתמש מתחייב כי לא יאסוף מידע אודות משתמשי האתר וכי לא יחדור לאתר בכל אמצעי אוטומטי שהוא במטרה לצבור מידע על המשתמשים באתר, מבלי לקבל את אישור העוסק מראש ובכתב.
  • אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה אינם אחראים לכל נזק בין אם ישיר ובין אם עקיף, בין אם ניתן היה לצפות לו מראש ובין אם לאו, למשתמש ו/או מי מטעמו אשר יגרם בשל שימוש באתר, לרבות בגין מעשה ו/או מחדל של אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה, לרבות, אך מבלי למעט, טעויות סופר, וירוסים, סוסים טרויאנים או נזק כלשהו לתוכנה, נזק לחומרה, פרק הזמן אשר יחלוף להעלאת מודעה ו/או פרסומת, פרק הזמן אשר יחלוף עד יצירת קשר בין הגורמים המשתמשים באתר מלצרים, פרק הזמן בו יעמדו שירותי האתר לרשות המשתמש, האחריות המוחלטת לשימוש באתר חלה על המשתמש בלבד והוא אשר יישא באופן מוחלט ובלעדי.
 • אחריות, שיפוי וניטור מודעות
  • אתר מלצרים/הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה אינם אחראים בדרך כלשהי לתוכן המודעות ו/או הפרסומות באתר, חלקם או כולם, לרבות, אך מבלי למעט, תוקפן, אמיתותן, חוקיותן, עדכניותן וכל מצג ו/או מידע הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהמודעות ו/או הפרסומות באתר. למען הסר ספק, קיומן של המודעות ו/או הפרסומות באתר אינם בגדר חוות דעת ו/או המלצה ו/או ייעוץ מקצועי של  אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה בין אם בעקיפין ובין אם במישרין.
  • יובהר כי מבלי לפגוע בהוראות ס\"ק 3.1 ו/או הוראות תקנון זה לעיל ולהלן, המודעות המופיעות באתר אינן מועלות באופן אוטומטי והתכנים באתר מנוטרים על ידי הנהלת האתר ועובדיה. ניתנת בזאת על ידי כל משתמש הרשאה בלתי חוזרת לאתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה, לשנות באופן חלקי /מלא  ו/או לבטל ו/או לחסום ו/או להגביל ו/או למחוק ו/או למנוע ו/או להסיר כל מודעה ו/או פרסום של תוכן ו/או להגביל את שימוש המשתמש באתר, באם תגיע לידיעת אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה על מודעה ו/או פרסום ו/או תוכן המופיע באתר ואשר פרסומו באתר יכול ויחשב כפגיעה מכל סוג ו/או מין ו/או כעוולה נזיקית ו/או עבירה פלילית ו/או הפרה של הוראות תקנון זה וכיו\"ב; מכל סיבה אחרת; או בלא כל סיבה שהיא, והכל עפ\"י שיקול דעתם.
  • למען הסר ספק, לא יהיה בהטלת מגבלות כאמור על-ידי האתר כדי לגרוע מחובת המשתמש לציית לתנאי תקנון זה, או לדין הכללי, או לגרוע מאחריותו על-פי מה מהנ\"ל.
  • כמו כן, המשתמש מסכים כי בהטלת מגבלות כאמור ע\"י מפעילי האתר לא יהיה כדי להקנות לו זכות כלשהי להחזר כספי, פיצוי וכיו\"ב
  • יובהר כי לאתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה אין אפשרות לנטר מודעות אשר נשלחות ישירות למשתמש על ידי צדדים שלישיים ו/או לינקים אשר יבחר המשתמש לגלוש אליהם ובכך מסיר אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה באופן מוחלט אחריות מתוכן המודעה, חיוניותה, רלבנטיות המודעה, תוקפה, חוקיותה וכיו\"ב.
  • באם יגרם לאתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה נזק על ידי משתמש מתחייב המשתמש לפצות ולשפות את אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה אשר נגרם להם נזק כאמור, מיד עם דרישתם הראשונה, לרבות נזק אשר יגרם בין אם במעשה ובין אם במחדל המשתמש.
 • שימוש בשירותי האתר
  • המשתמש מצהיר כי הינו בגיר מעל גיל 18 וכי הינו כשיר משפטית
  • המשתמש מצהיר כי מטרות האתר ידועות לו וכי קרא את התקנון במלואו והוא מסכים לתוכנו ללא סייג, שימוש כלשהו באתר בכלל זה גלישה בעמודיו משמעו הסכמה מוחלטת להוראות התקנון.
  • המשתמש מתחייב בזאת שלא לגרום לכל נזק ו/או פגיעה ו/או מטרד, בין אם במעשה ובין אם במחדל, במשתמש אחר מסחרי או פרטי.
  • כלל המשתמשים (המשתמש הפרטי והמשתמש המסחרי) נדרשים כחלק מהשימוש באתר להעביר דרך רשת האינטרנט מידע, פלטפורמת האתר תספק את המידע הרלוונטי בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.
  • כל משתמש מסחרי אשר מפרסם מודעה ו/או פרסומת רשאי לעשות כן באם הפרסום נועד עבורו והינו בעל הזכות לערוך ו/או לבצע ו/או לפרסם מודעה ו/או פרסומת שכזו. המשתמש המסחרי מצהיר כי מודעתו ו/או הפרסום המופיע באתר ו/או כל תוכן שיווקי אחר הינו קניינו הפרטי או בעל הזכות לעשות כן ואינו בעל תוכן פוגעני ו/או תוכן מסית ו/או תוכן פלילי ו/או תוכן האסור לפרסום באתר מסוג זה.
  • משתמש אשר משתמש באתר לצרכיו האישיים אינו רשאי לעשות שימוש מסחרי בתכנים המופיעים באתר זה.
 • שימוש במידע
  • בעצם השימוש בשירותי האתר, המשתמשים מסכימים כי המידע עליהם כאמור לעיל יישמר במאגר המידע של החברה וכי היא תעשה בו שימוש ותשתף אותו עם צדדים שלישיים, כמפורט בתקנון זה להלן.
  • לצרכי מתן והשלמת השירות, משתמש מלצר עשוי למסור מידע אישי, לרבות, אך מבלי למעט, פרטי קשר (בכלל זה כתובת, מספר טלפון ודואר אלקטרוני), תאריך לידה, ניסיון תעסוקתי, והמלצות ממעסיקים קודמים, היכן ובאילו תנאים ירצו לעבוד וכו\'. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שבאם יידרש לעשות כן, בהתאם לאמור בכל דין, אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה יוכל להעביר את הפרטים המצויים בידיו לגבי משתמש כלפיו עשוי ותעלה כנגדו טענה כלשהיא, המשתמש נותן הסכמתו מראש להעברת פרטיו כאמור לעיל.
  • אשר הזין ו/או פרסם הינו מידע מהימן, נכון, אמיתי ועדכני.
  • המשתמש מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך שפרטיו האישיים כפי שהוזנו על ידו במערכת האתר יועברו למשתמשים המסחריים/המפרסמים/בעלי המודעות ככתבם וכלשונם וכי בעת מילוי פרטים אלו נותן הסכמתו המופרשת להעברתם.
  • המשתמש מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך שפרטיו האישיים אשר הוזנו על ידו במערכת האתר יישמרו במאגר המידע המאובטח של הנהלת האתר שהינו מאגר מידע רשום בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ\"א – 1981 וכי בעת מילוי פרטיו נותן המשתמש את הסכמתו המופרשת להיות הפרטים שהזין, חלק ממאגר זה.
  • המשתמש מאשר כי קרא את מדיניות הגנת הפרטיות של האתר (לינק!) וכי היא מקובלת עליו ללא סייגים.
  • השימוש במידע שהוזן על ידי המשתמש וכל נתון שעשוי להיות מופק מן המידע הנתון במאגר, ייעשה בהתאם להוראות כל דין.
  • המשתמשים זכאים לעיין, בעצמם או על ידי באי כוחם שהוסמכו בכתב או על ידי אפוטרופוסים שלהם, לעיין במידע עליהם השמור במאגר המידע של החברה.
  • משתמש אשר עיין במידע עליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע.
  • לא חלה על המשתמשים חובה חוקית למסור כל מידע עליהם ומסירת המידע תלויה ברצונם והסכמתם. עם זאת יצוין, כי אי מסירת פרטים הנדרשים עשויה שלא לאפשר העמדת שירותים (או חלק מהשירותים) למשתמש.
  • המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי באם ייגרם נזק לאתר בשל אי נכונות ו/אי דיוק הפרטים אשר הזין באתר ו/או פרסם באתר יהיה חייב לשפות ולפצות את אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה בכל הנזקים שנגרמו נזקים ישירים וכן נזקים עקיפים, בין אם במחדל ובין אם במעשה. לאתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה תעמוד כל עילה ו/או טענה ו/או זכות העומדות לו בנסיבות העניין כלפי אותו משתמש.
  • על מנת לטייב את מאגר הנתונים של החברה ובכך לשפר את השירות, הנהלת האתר עשויה לתעד ולשמור תגובות ורשמים שיתקבלו ממשתמשים מסחריים ביחס למשתמשים מלצרים.
 • שיתופים שונים
  • המשתמש מצהיר כי מתן פרטיו האישיים באתר מלצרים לשם יצירת קשר יהווה הסכמה מודעת בכל הקבוע הנובע והכרוך בסעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ\"ב 1982, ובכך למעשה נותן המשתמש את הסכמתו לאתר מלצרים ו/או מי מטעמם לשלוח פרסומות בהתאם ובכפוף להוראות החוק וכל דין.
  • למשתמש תהא אפשרות לבצע שיתופים של מודעות אשר יופיעו באתר מלצרים בכל מדיה חברתית ו/או אתרים שונים המאפשרים שיתוף מודעות. כדרך כלל, על מנת לשתף מודעה יתבקש המשתמש לאפשר לאתר כנהוג לגשת לפרופיל האישי שלו, המשתמש מצהיר כי שימוש בכל רשת חברתית שהיא ו/או שיתוף המודעות המופיעות באתר מלצרים כפופות לתקנון האתר בו בחר המשתמש לשתף את המודעה.
 • קנין רוחני
  • אתר מלצרים הינו סימן מסחרי מוכר על ידי רשם הפטנטים בעל מספר סימן 291170.
  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר עומדות ושייכות לאתר מלצרים  לרבות, אך מבלי למעט, השירותים הניתנים על ידו, אופן מתן השירותים, לוגו האתר, צורת האתר, עיצוב האתר, צילומי האתר, טקסטים המופיעים באתר, עיצובי הפונטים באתר, מפת האתר, סימני המסחר, תוכן האתר, הצגת האתר, מבנה האתר, הכלים הקיימים באתר, חבילות האתר וכיו\"ב הינם קניינו הפרטי של אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה כל המודעות ו/או הבלוג ו/או המידע אשר מופיע באתר מלצרים דרך לרבות, אך מבלי למעט, אופן הצגת המידע הינו רכושו הבלעדי של אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה.
  • המשתמש מתחייב שלא לשכפל ו/או להעתיק ו/או לפרסם ו/או להפיץ את האמור לעיל בכל דרך ללא קבלת אישור מראש ובכתב של אתר מלצרים /הנהלת האתר למעט אם נעשו בהתאם לאמור בהרואות תקנון זה ובהינתן שנעשו לטובת ועבור המשתמש באופן אישי בין אם הינו מפרסם מודעה ובין אם הינו מחפש עבודה, והכל למעט בגין מודעות ו/או פרסומים ו/או תכנים אשר הועלו על ידי משתמש ו/או בעלי מקצוע ולא על ידי אתר מלצרים.
  • אחריות בדבר קבצים אשר יועלו על ידי משתמש הינם כאמור לעיל ולהן באחריותו המוחלטת והוא גם אשר אחראי להסדרת זכויות הפצת המודעות ו/או הפרסום בין אם שייכים לו ובין אם הינו בעל היתר רשמי לעשות בהם שימוש, המשתמש במידה ויידרש כן יהיה חייב להציג לאתר מלצרים /הנהלת ה
  • אתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה את היותו בעל הזכויות ו/או את האישור לשימוש בזכויות אלו.
  • המשתמש לא יתחזה לאדם אחר, לא יפר זכויות יוצרים, לא יעשה כל שימוש זדוני או לא תקין באתר עצמו או בתכניו. האתר והנהלת האתר המפעילה אותו אינם אחראיים לנזק משפטי או כל נזק אחר שעשוי להיגרם למשתמש מחלק כלשהו של שירותי האתר או השימוש בו.
  • הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות ואבטחה נאותים לשמיר המידע באתר, המשתמש פוטר את הנהלת האתר מכל אחריות או חבות משפטית לאובדן מידע מהאתר. המשתמש מתחייב לפצות את הנהלת האתר או מי משלוחיה על כל נזק או הפסד שיגרמו לה מפאת הפרת תנאי השימוש באתר, כולל תביעות משפטיות והוצאות קשורות.
 • חבילות פירסום ותשלומים בגינן
  • אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה יקבע מעת לעת, על פי שיקול דעתם הבלעדי, תעריפים שונים לשרותי האתר, בין היתר לחבילות פרסום שונות אשר יוצעו למשתמשים המסחריים השונים ואלו יפורסמו באתר המלצרים מעת לעת.
  • אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה רשאים לערוך מבצעים ו/או חבילות ו/או להעניק הטבות והנחות על פי שיקול דעתם הבלעדי.
  • עבור שירותים המוצעים למשתמשים באתר תמורת תשלום, המשתמשים יידרשו למלא את פרטי כרטיס האשראי בו הם בוחרים לשלם. המשתמשים מאשרים כי נתונים הנמסרו על ידם יישמרו ע\"י אתר מלצרים באופן מאובטח דיגיטלית.
  • אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ\"א-1981 (להלן: \"חוק הגנת הצרכן\") כל רכישה של חבילת פרסום כפופה להוראות החוק במלואן.
  • אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה רשאים לבטל כל עסקה על פי שיקול דעתם הבלעדי ובהתאם לאמור בכל דין.
 • כללי
  • אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה רשאים להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו, לרבות, אך מבלי למעט, זכויותיו ו/או חובותיו החוזיות, זכויותיו הכספיות, הקנייניות, בהתאם לקבוע התקנון זה וללא שיידרש לאישור ו/או הסכמה מאת המשתמש.
  • סמכות ייחודית, בלעדית ומוחלטת תהא לביהמ\"ש המוסמך בהתאם לאופי העניין וכקבוע בחוק לבית משפט ו/או בית דין ו/או טריבונל מקצועי ו/או למגשר מוסמך ומוסכם בעיר תל-אביב יפו למחלוקות ו/או סכסוכים אשר ינבעו מהשימוש באתר זה ו/או לתנאי תקנון זה.

מדיניות הגנת הפרטיות – אתר מלצרים

 • אתר מלצרים מקיים את כל הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ\"א 1981 ונמנע מכל פגיעה בפרטיות  המשתמשים באתר  השימוש באתר ובשירותיו כפופים להסכמה לתנאים וההוראות המפורטים במדיניות הפרטיות המובאת בפניכם וכן בהסכמה לתקנון האתר.
 • יובהר כי מדיניות הגנת הפרטיות מנוסחת לעיתים בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות בלבד, מכלול המידע מיועד לכלל הציבור, נשים וגברים כאחד ולכל ישות משפטית באשר היא.
 • מטרת האתר היא השמה תעסוקתית של המשתמשים באתר מלצרים שהינם יחידים מחפשי עבודה במשרות המוצעות באתר ו/או בעלי עסקים המציעים משרות אותן הם מבקשים לאייש.
 • בהתאם למטרת האתר המשתמשים ממלאים מספר מצומצם של פרטים אישיים, פרטים אלה נשמרים במערכות האתר. המשתמש מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך שפרטיו האישיים אשר הוזנו על ידו במערכת האתר יישמרו במאגר המידע המאובטח של הנהלת האתר שהינו מאגר מידע רשום בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ\"א – 1981 וכי בעת מילוי פרטיו נותן המשתמש את הסכמתו המופרשת להיות הפרטים שהזין, חלק ממאגר המידע של אתר מלצרים.
 • לצרכי מתן והשלמת השירות, משתמש מלצר עשוי למסור מידע אישי, לרבות, אך מבלי למעט, פרטי קשר (בכלל זה כתובת, מספר טלפון ודואר אלקטרוני), תאריך לידה, ניסיון תעסוקתי, והמלצות ממעסיקים קודמים, היכן ובאילו תנאים ירצו לעבוד וכו\'. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שבאם יידרש לעשות כן, בהתאם לאמור בכל דין, אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה יוכל להעביר את הפרטים המצויים בידיו לגבי משתמש כלפיו עשוי ותעלה כנגדו טענה כלשהיא, המשתמש נותן הסכמתו מראש להעברת פרטיו כאמור לעיל.
 • המשתמש מצהיר כי המידע אשר הזין ו/או פרסם הינו מידע מהימן, נכון, אמיתי ועדכני. המשתמש מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך שפרטיו האישיים כפי שהוזנו על ידו במערכת האתר יועברו למשתמשים המסחריים/המפרסמים/בעלי המודעות ככתבם וכלשונם וכי בעת מילוי פרטים אלו נותן הסכמתו המופרשת להעברתם.
 • המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי באם ייגרם נזק לאתר בשל אי נכונות ו/אי דיוק הפרטים אשר הזין באתר ו/או פרסם באתר יהיה חייב לשפות ולפצות את אתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה בכל הנזקים שנגרמו נזקים ישירים וכן נזקים עקיפים, בין אם במחדל ובין אם במעשה. לאתר מלצרים /הנהלת האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי-המניות בה, עובדיה, מנהליה, אחרים מטעמה תעמוד כל עילה ו/או טענה ו/או זכות העומדות לו בנסיבות העניין כלפי אותו משתמש.
 • המשתמשים מסכימים לכך שאתר מלצרים יוכל לאסוף, להשתמש ולהפיק  מן המידע המצוי במאגר המידע כל שימוש מותר עסקית ומסחרית בין אם לצרכי שיווק ומכירות ובין אם לשיפור השירות, מתן דיוור ישיר, וכל שימוש נוסף בהינתן כי השימוש במידע שהוזן על ידי המשתמש וכל נתון שעשוי להיות מופק מן המידע הנתון במאגר, ייעשה בהתאם להוראות כל דין.
 • המשתמש מצהיר כי אין עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה בהסכמתו וברצונו. המידע נשמר במערכת אתר מלצרים לצורך השמה תעסוקתית של המשתמשים, המידע יימסר למעסיקים על פי הגדרות המשתמשים ורצונם.
 • המשתמש מאשר כי יכולות להתבצע אליו פניות של דיוור ישיר בהתאם למידע שהזין במערכת אתר מלצרים, לרבות בכתב, בטלפון, במייל או באמצעי אחר. המשתמש רשאי לבקש בכל זמן נתון את הסרתו ומחיקת המידע הנוגע אליו באתר מלצרים שהוזן על ידו ו/או עדכון של המידע הקיים. הפנייה אל info@melzarim.co.il.
 • המשתמשים זכאים לעיין, בעצמם או על ידי באי כוחם שהוסמכו בכתב או על ידי אפוטרופוסים שלהם, לעיין במידע עליהם השמור במאגר המידע של החברה. משתמש אשר עיין במידע עליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע.
 • המשתמש רשאי לדרוש בכתב בהודעה ל- info@melzarim.co.il כי מידע שמתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסויימים שהוא יציין בפנייתו.